Õigusaktid:

 1. Põhikooli-ja gümnaasiumiseadus
 2. Tartu Emajõe Kooli põhimäärus
 3. Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord
 4. Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord
 5. Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded
 6. Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär
 7. Põhikooli riiklik õppekava
 8. Gümnaasiumi riiklik õppekava
 9. Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava
   


Kooli sisesed juhendid ja eeskirjad:

 

 1. Tartu Emajõe Kooli asjaajamise kord
 2. Tartu Emajõe Kooli põhikooli õppekava 
 3. Tartu Emajõe Kooli gümnaasiumi õppekava 
 4. Tartu Emajõe Kooli õpilasesinduse põhikiri
 5. Tartu Emajõe Kooli pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku  konkursi läbiviimise kord
 6. Tartu Emajõe Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
 7. Tartu Emajõe Kooli kodukord
 8. Tartu Emajõe Kooli õpilaskodu kodukord
 9. Tartu Emajõe Kooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava
 10. Töökorralduse reeglid
 11. Arenguvestluse läbiviimise kord
 12. Tartu Emajõe Kooli sisehindamise kord
 13. Tartu Emajõe Kooli õpilasuurimuse ja praktilise töö koostamise ja vormistamise juhend
 14. Tartu Emajõe Kooli III kooliastme loovtöö juhend
 15. Ohutusraamat koolilapse vanematele


Dokumendid:
  

 1. Tartu Emajõe Kooli arengukava 2016-2020 (kinnitamisel)
 2. Tartu Emajõe Kooli üldtööplaan 2017/2018 õa