Teenused

Rehabilitatsioon

Info:

telefon: 740 0269

e-post: rehab [at] tek.tartu.ee


Mission ja visioon

Missioon

Pakume rehabilitatsiooniteenuste kaudu parimaid võimalusi pimedatele ja vaegnägevatele lastele ja täiskasvanutele nende arengu toetamiseks, igapäevaeluga hakkamasaamiseks ja ühiskonnaellu kaasamiseks; nõustame nägemispuudega inimestega töötavaid spetsialiste teistes Eesti rehabilitatsiooniasutustes.

Visioon

Olla tunnustatud nägemispuudealane kompetentsikeskus ja tagada nägemispuudespetsiifiliste rehabilitatsiooniteenuste arendamine ning kvaliteedi tõstmine Eesti rehabilitatsioonisüsteemis.

Väärtused

Koostöö
Rakendame järjekindlalt meeskonnatöö põhimõtteid, oleme usaldusväärsed koostööpartnerid.

Professionaalsus
Oleme oma valdkonnas kompetentsed ja motiveeritud.

Avatus
Arvestame kaasaegseid arengusuundi ja panustame valdkonna arendamisse.

Hoolivus
Austame ja toetame igaühe vaba enesemääratlusõigust.

Strateegilised eesmärgid

  • Kvaliteetsete individuaalsetest vajadustest lähtuvate teenuste kompleksne osutamine nägemispuudega laste ja täiskasvanute efektiivsemaks kaasamiseks ühiskonda.
  • Nägemispuudega laste ja täiskasvanute elukvaliteeti tõstvate teenuste arendamine ja töö tõhustamine läbi koolitus- ja koostööprogrammide.