Teenused

Rehabilitatsioon

Info:

telefon: 740 0269

e-post: rehab [at] tek.tartu.ee


Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord

1. Kliendi või tema seadusliku esindaja pöördumisel asutuse poole telefoni või e-kirja teel annab esmase info rehabilitatsiooniteenuste kohta rehabilitatsioonirühma juht.

2. Rehabilitatsioonirühma juht selgitab välja, kas kliendil on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamiskiri; mis kuupäeval ja mis eesmärgil on see välja antud.

3. Esmasel kohtumisel selgitab meeskonnajuht kliendile:
3.1 rehabilitatsiooniteenuse olemust;
3.2 teenuse osutamise protseduurireegleid;
3.3 millised dokumendid koostatakse;
3.4 kliendi õigusi ja kohustusi ning kaebuste esitamise korda;
3.5 isikuandmete töötlemise ja säilitamise reegleid;
3.6 asutuse eetikaprintsiipe.

4. Rehabilitatsioonirühma juht registreerib kliendi suunamiskirja numbri alusel järjekorra haldamise registris märkides sinna soovitud teenused. Klienti teavitatakse järjekorras olemisest ja teenusele saamise ajast.

5. Rehabilitatsiooniplaani koostamiseks suunamiskirja esitanud kliendi või tema esindajaga võtab ühendust rehabilitatsioonirühma juht ja lepib kokku hindamise aja.
5.1 Enne hindamise toimumist võtab rehabilitatsioonirühma juht lisainformatsiooni saamiseks vajadusel ühendust kliendi ja/või tema võrgustiku liikmetega.
5.2 Kliendi dokumendid asuvad rehabilitatsioonirühma juhi käes, nõuetele vastavas kohas. Kõigil meeskonna koosseisu kuuluvatel spetsialistidel on õigus enne hindamist dokumentidega tutvuda.
5.3 Rehabilitatsioonirühma juht teatab kliendile või tema esindajale hindamise toimumise aja telefoni või e-kirja teel
5.4 Kliendi hindamine viiakse võimalusel läbi ühe päeva jooksul. Hindamise protsessi selgitab rehabilitatsioonirühma juht. Klient kohtub iga hindamismeeskonna spetsialistiga. Kliendi hindamisele kuluv aeg sõltub spetsialistide arvust, kes on põhjendatud rehabilitatsiooniplaani koostamisel osalema, kuid mitte vähem kui viis spetsialisti.
5.5 Iga meeskonna koosseisu kuuluv spetsialist vestleb hindamise käigus kliendiga ja annab oma hinnangu kliendi toimetulekule ning soovitused toimetuleku toetamiseks.
5.6 Pärast hindamist teavitab rehabilitatsioonirühma juht klienti edasisest tegevusest.
5.7 Hindamise järgselt kutsub rehabilitatsioonirühma juht kokku meeskonna koosoleku.
5.8 Hindamistulemuste arutelu käigus:
• arutatakse läbi kliendi eesmärgid;
• esitatakse hinnang ja soovitused;
• tehakse ettepanekud rehabilitatsiooniplaani tegevuskavasse; • täidetakse kliendi tegevusvõime hindamise tabel;
• arutatakse läbi kliendi rehabilitatsiooniplaani elluviimist soodustavad ja takistavad asjaolud;
• arutatakse läbi rehabilitatsiooniplaani kehtivusaeg.

5.9 Meeskonnatöö järgselt vormistab rehabilitatsioonirühma juht rehabilitatsiooniplaani ja tegevuskava lõplikult ning kannab kõik osutatavad teenused andmestikku. Kliendil või tema seaduslikul esindajal on kohustus rehabilitatsiooniplaaniga tutvuda ja õigus teha täiendusettepanekuid. Rehabilitatsioonirühma juht selgitab meeskonna soovitusi ja juhendab rehabilitatsiooniplaanis ja tegevuskavas antud soovituste täitmist. Vajadusel viiakse peale rehabilitatsiooniplaani koos läbi vaatamist sisse muudatused ja lõplik rehabilitatsiooniplaan allkirjastatakse kliendi või tema seadusliku esindaja poolt.
5.10 Pärast rehabilitatsiooniplaani allkirjastamist kliendi poolt saadetakse plaan Sotsiaalkindlustusametisse.
5.11 Rehabilitatsiooniplaani valmimise järel toimub kliendi või tema seadusliku esindaja soovil rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud rehabilitatsiooniteenuste osutamine vastavalt järjekorrale.

6. Kehtiva rehabilitatsiooniplaani olemasolul võtab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik järjekorra kätte jõudes kliendiga ühendust ja lepib kokku teenusele tuleku ajad.
6.1 Rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse kehtiva rehabilitatsiooniplaani alusel.
6.2 Osutatud rehabilitatsiooniteenuste kohta koostatakse andmestik, milles spetsialistid kirjeldavad oma tööd klientidega.
6.3 Osutatavate rehabilitatsiooniteenuste lõppedes koostatakse mõjususe hinnang – kuidas teenus kliendile mõjus, millised muutused kliendis toimusid, milline oli teenuse tulemus, kas ja milliseid teenuseid vajab klient edaspidi.