Teenused

Rehabilitatsioon

Info:

telefon: 740 0269

e-post: rehab [at] tek.tartu.ee


Rehabilitatsioonirühma eetikakoodeks

Lähtume oma töös ÜRO Inimõiguste ülddeklaratsioonist, ÜRO lapse õiguste konventsioonist, Puuetega inimeste õiguste konventsioonist, Euroopa sotsiaalhartast, Eesti Vabariigi Põhiseadusest ja teistest alusdokumentidest.

Käesolev eetikakoodeks on pidevalt arenev seisukohtade kogum, mis kuulub ülevaatamisele vähemalt iga nelja aasta järel.

Põhimõtted ja väärtushinnangud

 • Lähtume oma töös Tartu Emajõe Kooli rehabilitatsioonüksuse missioonist, visioonist ja põhieesmärkidest, seejuures oleme avatud uutele ideedele ja ettepanekutele.
 • Hoolitseme aktiivselt oma erialase kvalifikatsiooni säilimise ning arendamise eest.
 • Toetame ja propageerime iga inimese õigust olla täisväärtuslik ühiskonna liige.
 • Oleme igasuguse diskrimineerimise vastu ja lähtume oma tegevuses sellest, et kõigil inimestel on võrdsed õigused ja õigus võrdsele kohtlemisele, sõltumata rahvusest, rassist, religioonist, soolisest orientatsioonist või puudest.
 • Töötame klientide ootuste õigustamise nimel, toetame nende püüdu suuremale iseseisvusele ja perekonna- ning ühiskonnaelus osalemisele.
 • Hoiame klientide privaatsust ja andmete konfidentsiaalsust v.a juhtudel kui see on vältimatu tagamaks kliendi või tema lähedase turvalisust ja kaitset.
 • Anname klientidele infot edasi neile arusaadaval viisil.
 • Aktsepteerime kliendi õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele ning kasutame oma käsutuses olevat teavet vastutustundlikult vastavalt asutuses ja Isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud korrale.
 • Me ei kuritarvita kliendi usaldust ning ei kahjusta tema huve ei sõna ega teoga.
 • Peame alati silmas, et klient saaks parimat võimalikku abi ja suuname ta vajadusel teiste teenusepakkujate juurde.
 • Teeme koostööd kliendi perekonna ja lähedastega, märkame ja hindame nende panust kliendi arengu toetamisel, anname tagasisidet.
 • Jagame ja vahetame kogemusi, teadmisi ning teavet kolleegide ja koostööpartneritega ning oleme valmis neid ära kuulama, nõu andma ja neid jõustama.
 • Suhtume austusega oma kolleegidesse, asutusse ja erialasse.
 • Kasutame meile usaldatud vara ja ressursse säästlikult, õiglaselt ja vajadustele vastavalt.