Teenused

Rehabilitatsioon

Info:

telefon: 740 0269

e-post: rehab [at] tek.tartu.ee


Rehabilitatsiooniteenused

Rehabilitatsioonivajaduste hindamine ja rehabilitatsiooniplaani koostamine
Pimeda või vaegnägija vajaduste hindamine, rehabilitatsiooni planeerimine ja nõustamine.

Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine ja tulemuste hindamine

Vajadusel rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine

Sotsiaaltöötaja teenus
Nõustamine ja juhendamine sotsiaalprobleemide ennetamiseks ja lahendamiseks ning kontaktide loomine teiste teenusepakkujatega. Kliendi teavitamine olemasolevatest rehabilitatsiooni- ja tugiteenustest, rehabilitatsiooniplaani kasutamisest, teenuste saamise korrast ning klienti puudutavast seadusandlusest.

Psühholoogi teenus
Nõustamine ja psühhoteraapia nägemispuudest, isiksuseomadustest ja suhetest tingitud toimetulekuprobleemide ennetamiseks ja lahendamiseks; tööalane jõustamine: kutsenõustamine ja ümberõppesse suunamine.

Eripedagoogi teenus
Puudespetsiifilised parandustegevused nägemispuudega inimeste vaimsete, suhtlus-, sotsiaal- ja tööoskuste arendamiseks; sealhulgas järgmiste oskuste arendamine:

Orienteerumine ja liikumine:
• saatmise võtted ja saatjaga liikumise õpetus
• valge kepi kasutamis-, orienteerumis- ja liikumisõpetus
• keskkonna kohandamine

Informatsiooni hankimine: 
• arvutiklaviatuuri kümnesõrmesüsteemi õpetus
• arvutiõpe suurendus- või ekraanilugemisprogrammiga 
• individuaalkonsultatsioonid suurendus- või ekraanilugemisprogrammi kasutajatele
• punktkirja õpetus

Kommunikatsioon:
• kommunikatsioonioskuste väljaselgitamine
• kommunikatsioonivormi valimine ja õpetamine (pimekurdile, pereliikmetele jt)

Toimetulekuoskused: 
• abivahendite määramine ja kasutusõpetus
• igapäevatoimingute õpetus
• kohanemiskursused
• keskkonna kohandamine

Nägemisfunktsioonide testimine ja nägemiskasutamise õpetus: 
• liikumisel
• igapäevatoimingutes 
• optiliste abivahendite määramine ja kasutusõpetus

Töötamine/õppimine:
• erialane kutsenõustamine 
• töökohtade kohandamine
• visuaalsete materjalide kohandamine

Füsioterapeudi teenus
Nägemispuudest tulenevate rühihäirete ennetamine, õige kehahoiaku ja liigutuste omandamine, kehalise vormi parandamine ning kliendi füüsilise iseseisvuse arendamine tema eale vastavates igapäevategevustes. Vajadusel harjutuskava koostamine õppe- või töökeskkonnas ning kodus kasutamiseks. Liikumisvõime hindamine ja arendamine ning abivahendite soovitamine ning kasutama õpetamine.

Tegevusterapeudi teenus
Tegevusvõime täpsustamine, nägemispuudega inimeste igapäevaelu takistavate tegurite väljaselgitamine, iseseisvuse suurendamiseks alternatiivsete võimaluste leidmine igapäevategevuste sooritamiseks, abivahendite kasutuse õpetamine.

Logopeedi teenus
Kommunikatsiooni säilitamine ja/või parandamine, vajadusel alternatiivsete kommunikatsioonivahendite leidmine, et tagada võimetekohane toimetulek igapäevases suhtluses, õppimises ja töötamises.